Policy

Vuollerims Motorförening tar avstånd från hot, våld, droger, fusk och mobbing!

Vi försöker möta alla medlemmar, samarbetspartner, sponsorer, funktionärer, förare, styrelsemedlemmar mm. så som vi själva skulle vilja bli bemötta i alla situationer, både i medvind och motvind.

Vi respekterar alltid varandra, våra motståndare, funktionärer, tekniker, domare, tävlingsledare och teamkamrater, genom att uppträda korrekt och sportligt.

Vi håller oss från alla former av kränkande tal och handlingar. Det är nolltolerans som gäller i vår förening.

Vi har inom Vuollerims Motorförening antagit följande punkter vad gäller miljö, alkohol och droger

Alkohol- och drogpolicy

All versamhet som utförs i Vuollerims Motorförening ska alltid vara fri från alkohol och andra droger.

Varför?

Att vara med i Vuollerims MF är mer än bara träning och tävling. Här ska ungdomarna få en trygg och social gemenskap, från de allra yngsta till de allra äldsta motorintresserade.

För många barn och ungdomar är föreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste miljön för deras uppfostran. Våra ledare och äldre är viktiga sociala förebilder, då deras inställning till alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig. Speciellt de barn och ungdomar som växer upp i en otrygg miljö står ofta idrottsledaren för den trygghet som saknas i hemmet.

Policy gällande alkohol och andra droger.

Barn och ungdomar upp till 18 år

All tävlings och träningsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i Vuollerims MF ska alltid vara fri från alkohol och andra droger. Om denna policy inte efterlevs kontaktas dennes föräldrar av ansvarig ledare. Ledaren eller styrelsen ansvarar för föräldrakontakten.

Detta innebär att riktlinjen även gäller under resor och eller övernattning i samband med tävlingar, träningar eller andra aktiviteter där man representerar Vuollerims MF.

Om någon inte följer policyn ska diskussion om händelsen tas på plats och personen får avbryta aktiviteten.

Miljöpolicy

Som medlem i Svenska bilsportförbundet arbetar Vuollerims Motorförening med att följa förbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

Vuollerims motorförening skall verka för miljötänkande i alla delar av verksamheten och genom ett ständigt förbättringsarbete tillse att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.

Öppenhet och insamlande av erfarenhet skall prägla vårt miljöarbete.

Resultatet skall kommunicera till alla våra medlemmar samt vara lättillgängliga för intressenter och allmänhet.

Vår verksamhet skall följa SBFs miljöpolicy samt vara klubbstyrelsens beslutande åtagande.

Miljöpolicyn skall utgöra grund för miljömål i vårt ständiga förbättringsarbete.

Miljöombud

Motorgården
Johan Granström Sundgren
073-049 10 28

Kartingbanan
Tommy Sundgren
070-607 79 55

Vuollerims Motorförening
Styrelsen